Výslech svědka a podání vysvětlení – jak postupovat poté, co obdržíte předvolání od policie?

Moji klienti se často ptají, co je při výslechu svědka či podání vysvětlení čeká a jak se mají na tento úkon připravit. V tomto článku jsem pro Vás proto připravila shrnutí základních důležitých informací o obou úkonech, se kterými byste měli být obeznámeni, než se vydáte na policejní stanici.

Výslech svědka lze řadit mezi nejvýznamnější důkazní prostředky, které mají orgány činné v trestním řízení k dispozici ke zjištění pravdivého skutkového stavu věci (tedy reálného průběhu trestné činnosti). Protokol o výslechu svědka slouží jako důkaz před soudem. Jako svědek máte povinnost vypovídat pravdu a nic nezamlčovat.

Podání vysvětlení je úkon, který slouží jako příprava policejního orgánu k posouzení toho, zda Vás bude předvolávat jako svědka, nebo Vás postaví do pozice podezřelého a v budoucnu proti Vám dokonce zahájí trestní stíhání.

Vaše procesní pozice je tedy v této době nejasná. Právě z tohoto důvodu je vhodné v situaci, kdy obdržíte dokument od policie s názvem Vyrozumění o podání vysvětlení kontaktovat advokáta a poradit se s ním o dalším postupu, a to zejména v případě, kdy si nejste jisti, zda se Vás situace může dotýkat a jakým způsobem. V praxi se často stává, že osoba podávající vysvětlení v dobrém úmyslu pomoci policejnímu orgánu uvede sama skutečnosti, které ji později mohou například uškodit.  Policejní orgán také v rámci zadokumentování výpovědí používá různé kriminalistické metody a taktické postupy, které osoba podávající vysvětlení nemusí umět rozklíčovat a poznat, zda postup policejního orgánu je v mezcích zákona, či nikoliv.

V případě obou úkonů platí, že máte právo odepřít výpověď, pokud by jste takovou výpovědí způsobili nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. O tomto právu Vás musí policejní orgán poučit.

Pojďme se nyní podívat na základní pravidla týkající se průběhu výslechu svědka.

 • Policejní orgán svědka předvolává k výslechu buďto telefonicky nebo písemně. Pokud Vám termín stanovený policejním orgánem nevyhovuje, je možné se z úkonu z důležitých důvodů omluvit a domluvit se na jiném termínu.
 • Jako svědek jste povinni se na předvolání dostavit k policejnímu orgánu a vypovídat o tom, co je Vám známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.
 • Před samotným výslechem policejní orgán zjistí Vaší totožnost, poměr k projednávané věci, ke stranám a další skutečnosti významné pro věrohodnost výpovědi.
 • Při výslechu svědka je policejní orgán povinen respektovat Vaše základní právo odepřít výpověď, jestliže by jste si jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.
 • Po započetí výslechu Vám musí být dána možnost se k věci souvisle vyjádřit. Až poté by měl policejní orgán přistoupit ke kladení doplňujících dotazů. Zakázány jsou otázky návodné a zmatečné.
 • Výsledky výslechu policejní orgán průběžně analyzuje, přičemž je-li např. znatelná tendence svědka zkreslovat události, může přistoupit k použití různých metod psychologického působení na svědka, za účelem získaní pravdivé výpovědi. Zákonnost těchto metod posoudí zpravidla přítomný advokát.
 • V případě nepravdivé svědecké výpovědi Vám hrozí trestní postih za trestný čin křivé výpovědi.
 • Máte právo na přítomnost advokáta, který Vám může klást doplňující otázky a vznášet námitky proti postupu policejního orgánu.
 • Úkonu výslechu svědka bývá často přítomen obhájce obviněného, proti kterému je trestní řízení vedeno. Má právo Vám klást otázky.
 • Po skončení výslechu svědka je Vám předán policejním orgánem protokol o výslechu svědka, který pečlivě zkontrolujte a přečtěte. Není výjimečná situace, kdy protokolace z různých důvodů neodpovídá přesně tomu, co jste uvedli, a to zejména za situace, kdy se výslechu svědka účastníte bez právního zástupce.
 • Máte právo na poskytnutí kopie protokolu, kterou si můžete odnést.

Při podání vysvětlení platí velmi obdobná pravidla. Je zde však několik podstatných rozdílů:

 • Vyrozumění o podání vysvětlení může být, obdobně jako v případě výslechu svědka, učiněno telefonicky nebo písemně. V případě řízení o zločinu jste výzvě policejního orgánu na podání vysvětlení povinni vyhovět ihned, v ostatních případech se můžete z důležitých důvodů ze stanoveného termínu policejním orgánem omluvit.
 • V rámci vyrozumění o podání vysvětlení by Vám policejní orgán měl sdělit, v jaké věci se od Vás vysvětlení žádá. Tímto způsobem si můžete udělat prvotní obrázek, o jakou situaci se může jednat a zhodnotit míru Vašeho zapojení.
 • Úřední záznam o podání vysvětlení Vám dá policejní orgán jen na základě Vaší výslovné žádosti. Doporučuji si vždy tuto kopii vyžádat.
 • Rovněž i při podání vysvětlení máte právo na to, aby se úkonu s Vámi účastnil advokát. Ten však nemůže do průběhu úkonu nijak zasahovat a klást otázky.
 • Pokud byste se rozhodli, že se podání vysvětlení zúčastníte bez právního zástupce, je třeba velmi pečlivě číst úřední záznam, neboť jeho sepsání nebývá přítomen ani obhájce obviněné osoby, tedy dodržování zákonných pravidel úkonu policejním orgánem není fakticky nikým při provádění úkonu kontrolováno.

V případě, že si nejste jisti, jak postupovat v případě, že Vás policie kontaktuje ať už za účelem podání vysvětlení či výslechu svědka neváhejte mě kontaktovat. Poradím Vám, jak postupovat.

Zpět na hlavní stránku